Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky podle ustanovení zákona č. 159/99 Sb. a dalších předpisů a pozměňovacích zákonů

1.Úvodní ustanovení
Všeobecné podmínky jsou platné pro všechny typy služeb poskytované cestovní agenturou Agentura HM s.r.o., provozování cestovní agentury a průvodcovských služeb, se sídlem Na Vrstvách 22/216, Praha 4, Česká republika, IČ 242 08 663 (dále jen CA).

2. Účastníci smluvního vztahu
Všeobecné podmínky upravují vzájemný vztah a právní poměr mezi CA, jako poskytovatelem služeb cestovního ruchu ve smyslu ustanovení zákona a jednotlivci nebo organizacemi (dále jen klient) jako uživateli těchto služeb.

3. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi klientem a cestovní agenturou vzniká po potvrzení objednávky a uhrazení dohodnuté zálohy na objednané služby.

4. Objednávka služeb
Objednávka veškerých služeb je nutné ze strany klienta provést písemnou formou, ta je poté rovněž písemně potvrzena cestovní agenturou.
V případě provizního prodeje je postupováno dle zákona a podmínek smluvního partnera.

5. Cena služeb, platební podmínky
Ceny služeb jsou smluvní a závisí na konkrétní dohodě a rozsahu poskytnuté služby klientovi. Cenová kalkulace poskytovaných služeb je součástí nabídky, stejně jako následně objednávky, a musí být odsouhlasena klientem. Klient je povinen uhradit zálohu ve výši 50% celkové smluvní ceny, a to neprodleně po obdržení potvrzené objednávky CA, není-li smluvně dohodnuto jinak. Doplatek celkové ceny služeb je nutné uhradit nejpozději před konzumací první služby viz. objednávka. V případě objednávky některých specifických služeb (např. letenka) může být vyžadováno 100% zálohové platby. V případě provizního prodeje se CA řídí pokyny smluvního partnera. Způsob platby je smluvně uveden a potvrzen objednávkou. V případě, že klient neuhradí doplatek celkové ceny za objednané a potvrzené služby ve stanoveném termínu, může být jeho objednávka zrušena a uhrazená záloha použita na úhradu stornopoplatků.

6.Práva a povinnosti klienta
Klient má právo na poskytnutí všech služeb v plném rozsahu dle potvrzené objednávky. Má právo být písemně informován o případných změnách – alternativních řešeních v rámci čerpání objednaných služeb. Klient má právo zrušit svůj smluvní vztah v souladu se storno podmínkami před zahájením čerpání služeb. Klient má právo na neprodlené vrácení uhrazené částky v případě zrušení služeb ze strany CA.
Klient je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, nezpůsobit úmyslně škodu na majetku ani jinou škodu CA nebo dalším subjektům, které zajišťují služby prostřednictvím agentury klientovi. V případě, že dojde ke škodě je třeba tuto skutečnost neprodleně hlásit pracovníkovi CA, náhrady škody nese klient. Klient je povinen dodržet časový itinerář objednaných služeb z důvodu možnosti jejich čerpání, pokud je vlastním rozhodnutím či zaviněním nečerpá, nemá nárok na jejich refundaci.

7.Práva a povinnosti CA
V případě výletu nebo ostatních služeb má CA povinnost zajistit dohodnuté služby v plné výši v souladu s objednávkou. V případě, že CA nebude moci dodržet tyto služby, musí klientovi vrátit odpovídající část ceny nebo po dohodě zajistit jiný program ve stejné kvalitě a rozsahu nebo vyšší. CA neručí za eventuální zpoždění či změny v dopravě, které vzniknou vinou nepříznivých podmínek přírodních nebo technických a také neručí za změny programu ze strany třetího účastníka (divadla, kina, muzea atd.)

8. Odpovědnost za vady poskytovaných služeb, reklamace
Reklamaci výletu nebo služeb je klient povinen uplatnit neprodleně tak, aby bylo možno vady odstranit pokud možno ještě během výletu nebo při poskytování služeb. Pokud reklamace nebude vyřízena uspokojivě v místě, musí klient uplatnit své právo u CA bez zbytečného odkladu písemnou formou, případně osobně v kanceláři CA, a to nejpozději však do 3 měsíců od skončení realizace služeb, jinak právo zaniká. CA je povinna rozhodnout o oprávněnosti reklamace do 30 dnů po jejím obdržení.

9. Stornovací podmínky ze strany klienta
je možné pouze za níže uvedených stornovacích podmínek určených CA. Storno poplatky činí:
a) 90 a více dnů před zahájením poskytnutí služeb 10% z celkové ceny
b) 89 – 60 dnů před zahájením poskytnutí služeb 20% z celkové ceny
c) 59 - 30 dnů před zahájením poskytnutí služeb 50% z celkové ceny
d) 29 - 10 dnů před zahájením poskytnutí služeb 75% z celkové ceny
e) 9 - 3 dny před zahájením poskytnutí služeb 90% z celkové ceny
f) 2 dny a méně před zahájením poskytnutí služeb 100% z celkové ceny
Zrušení výletu ze strany klienta se provede neprodleně a to vždy písemnou formou. V případě zaplacení zálohy CA na poskytované služby bez nároku na vrácení je účastník povinen náklady uhradit v plné výši nebo ve výši stornovacích poplatků, tak aby CA nevznikla žádná škoda. Při provizním prodeji platí podmínky smluvního partnera, o čemž je klient vždy informován.

10. Pojištění klientů
Klient je povinen na vlastní náklady se nechat pojistit v rozsahu kompletního cestovní pojištění na cesty do zahraničí, pokud se služby týkají zahraničního výletu. U ostatních výletů doporučujeme se připojistit na cestu úrazovým pojištěním. CA neodpovídá za škody způsobené třetí osobou klientovi na jeho osobě, zdraví či majetku v průběhu čerpání objednaných služeb.

11. Změny služeb
Změny služeb v rámci objednávky ze strany klienta, stejně jako CA, jsou vždy provedeny písemnou formou a odsouhlaseny druhou smluvní stranou. Dojde-li vlivem povětrnostním či technických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně – zpoždění čerpání služeb (zejména dopravy), které nemůže CA předem ovlivnit, vyhrazuje si CA právo případné změny data – trasy. V takovýchto případech neodpovídá CA za případné nečerpané služby ani za eventuální škody vzniklé klientovi v důsledku takovéto změny – zpoždění. CA je rovněž oprávněna upravit čerpání služeb v případě nepředvídatelných okolností (živelné pohromy, kalamitní situace, stávky, aj.) tak, aby byly služby čerpány v maximálně možné míře s přihlédnutím k daným okolnostem. Pokud se služby týkají zahraničního výletu. U ostatních výletů doporučujeme se připojistit na cestu úrazovým pojištěním.

12. Závěrečné ustanovení
Klient souhlasí s použitím jeho osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., uvedených v této smlouvě, pro potřeby CA, a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu.

Tyto podmínky nabývají účinnost dne 1. června 2009.

Na internetových stránkách www.agenturahm.cz; jsou pravidelně zveřejněny změny a doplňky.